Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI BBZ / TCN (verzija 2010)

Članak 1. Definicije U ovim Općim uvjetima sljedeći pojmovi imaju sljedeća značenja:
a. Prijevoznik: fizička ili pravna osoba koja ima pravo sklopiti jedan ili više ugovora s kupcem koji su regulirani ovim uvjetima.
b. Klijent: fizička ili pravna osoba koja ima pravo s prijevoznikom sklopiti jedan ili više ugovora reguliranih u tim uvjetima.
c. Ugovor: svaki ugovor između prijevoznika i kupca koji je reguliran u ovim uvjetima.
d. Gost: svaka treća osoba koju prijevoznik prima na brod na temelju ugovora koji je sklopio kupac.
e. Putovanje: cjelokupna plovidba i boravak na brodu tijekom razdoblja navedenog u ugovoru.
f. Prtljaga: prtljaga koju korisnik i / ili gost može lako prenijeti u jednom pokretu; koji se sastoje od kovčega, torbi, torbi i / ili ruksaka.
g. Brod: brod koji je kao takav naveden u ugovoru.
h. Cijena: cijena koja se kao takva spominje u ugovoru.
ja. Kapetan: osoba koja kontrolira brod.

Članak 2. relevantnost
2.1 Ovi uvjeti primjenjuju se na sve ugovore, uključujući ponude vezane uz formiranje ovog ugovora, koje prijevoznik zaključuje s kupcem u vezi s uslugama prijevoza i / ili ugostiteljstva i sve što je s tim povezano u najširem smislu riječi, osim ako nije izričito navedeno drugačije odrediti.

2.2 Ovi se uvjeti odnose i na prijevoznika i gosta. Kupac se obvezao na to i obeštetit će prijevoznika za sve zahtjeve koje gost i / ili bilo tko drugi izvrši prema prijevozniku u mjeri u kojoj bi odgovornost prijevoznika bila isključena ako je klijent podnio tu tužbu protiv prijevoznika.

2.3 Ovi se uvjeti primjenjuju i na sve fizičke i pravne osobe koje prijevoznik u najširem smislu koristi ili je koristio za zaključenje i / ili izvršenje ugovora.

2.4 Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na isključenje i izričito odbacuju sve ostale uvjete i odredbe od bilo koga tko dođe, osim ako nije izričito drugačije pismeno dogovoreno.

2.5 Pojedinačne promjene i / ili dodaci moraju se zabilježiti u pisanom obliku.

2.6 Ovi uvjeti mogu se prevesti s nizozemskog na strani jezik. U slučaju mogućih razlika u tekstovima koji proizlaze iz ovog prijevoda, prevladat će nizozemski tekst.

Članak 3. Ponuda / ponuda
Opća ponuda 3.1A od prijevoznika u obliku brošura, reklama i web stranica, između ostalog, je bez obveze i može je opozvati od strane prijevoznika ako je potrebno. Opoziv se mora izvršiti što je prije moguće, ali najkasnije u roku od dva radna dana nakon što ga korisnik prihvati.

3.2 Pojedinačna ponuda izdaje prijevoznik u pisanom ili elektroničkom obliku, s datumom. U ovoj ponudi jasno se navodi je li riječ o neobvezujućoj ili neopozivoj ponudi, uključujući i pojam.

U ponudi se navodi: a. Ukupni iznos putovanja i postotak koji se mora platiti unaprijed; b. način plaćanja; c. maksimalni broj gostiju po brodu; d. mjesto, datum i vrijeme ukrcaja i iskrcaja; Prvoj ponudi prati se kopija ovih uvjeta i odredbi.

Članak 4. Ugovor
4.1. Ugovor se zaključuje, osim u slučaju povlačenja iz članka 3.1., Prihvaćanjem ponude od strane kupca. Nakon zaključenja sporazuma, prijevoznik kupcu šalje pisanu ili elektroničku potvrdu.

4.2 Klijent dostavlja prijevozniku prije ili najkasnije prije polaska sve informacije o sebi i gostima koje je registrirao.

Artikel 5. Annulering
5.1 Ako kupac želi otkazati ugovor, mora o tome obavijestiti prijevoznika što je prije moguće u pisanom obliku, pismom. Datum prijema od strane prijevoznika smatra se datumom prestanka.

5.2 U slučaju otkazivanja kupac duguje prijevozniku fiksnu naknadu.

Kompenzacijski brod: 15% u slučaju otkazivanja do 6 mjeseci prije polaska; 20% u slučaju otkaza do 5 mjeseci prije polaska; 30% u slučaju otkaza do 4 mjeseca prije polaska; 40% u slučaju otkaza do 3 mjeseca prije polaska; 50% u slučaju otkaza do 2 mjeseca prije polaska; 75% u slučaju otkaza do 1 mjeseca prije polaska; 90% u slučaju otkaza do i uključujući 1 dan prije polaska; 100% u slučaju otkaza na dan polaska.

Naknada za ugostiteljstvo i ostale usluge: 15% u slučaju otkaza do 2 mjeseca prije polaska; 25% u slučaju otkaza do 1 mjeseca prije polaska; 50% u slučaju otkazivanja do 2 tjedna prije polaska; 75% u slučaju otkaza do 1 tjedna prije polaska; 95% u slučaju otkazivanja do i uključujući 1 dan prije polaska; 100% u slučaju otkaza na dan polaska.

Ako šteta koju je pretrpio prijevoznik zbog otkazivanja prelazi gore navedene fiksne iznose za više od 15%, tada je prijevoznik također ovlašten naplatiti te dodatne troškove kupcu.

5.3 U slučaju otkazivanja, gost može zatražiti od prijevoznika da zamijeni treću osobu. U slučaju da prijevoznik pristane na zamjenu, kupac duguje samo iznos od € 150,00.

Članak 6. Obustava i prekid
6.1 Ako jedna od stranaka ne ispuni svoju obvezu prema sporazumu, druga strana ima pravo obustaviti suprotnu obvezu, osim ako nedostatak ne opravdava suspenziju zbog njezine posebne prirode ili ograničenog značaja.

6.2 Ako jedna od stranaka ne ispuni svoju obvezu iz sporazuma, druga strana ima pravo raskinuti ugovor, osim ako nedostatak ne opravdava raskid ugovora zbog njegove posebne prirode ili ograničenog značaja.

6.3 Prijevoznik u svakom trenutku ima pravo raskinuti ili raskinuti ugovor s trenutnim učinkom u slučaju: - da klijent bankrotira, odobri se ta obustava plaćanja, postoji restrukturiranje duga ili je stavljeno pod skrbništvo; - kupac ne izvršava svoje obveze iz sporazuma u roku od 5 radnih dana nakon što je dobio pisanu obavijest o neispunjavanju obveza - postoji situacija iz članka 11. stavaka 2., 3. i 4. - dotični brod nije dostupan zbog nepredviđenih okolnosti i nije moguće ponuditi drugi usporedivi brod unatoč tome što se prijevoznik potrudio dovoljno .

6.4 Otkazivanje ili raskid mora biti u pisanom obliku, navodeći razloge na kojima se temelji. Smatra se da je ugovor raskinut izvan sudskog postupka nakon što je kupac primio otkazno pismo, ali u svakom slučaju 5 dana nakon slanja otkaznog pisma.

6.5 Ako se uzrok otkazivanja ili raspuštanja može pripisati kupcu, štetu koja nastane zbog toga snosi kupac.

Članak 7. Cijena i cijena se mijenjaju
7.1 Osim ako nije drugačije dogovoreno, cijena ne uključuje pristojbe za luku, mostove, brave i pilotaže, kao i lokalne poreze i druge poreze kao što su boravišna pristojba i troškovi goriva. Te troškove mora platiti kupac na brodu.

7.2 Promjene u porezima, carinama i sličnim državnim nametima naplaćuju se u svakom trenutku.

7.3 Povećanje cijene naplaćuje prijevoznik, ukoliko utječe na dogovorenu cijenu, ako se dogodi nakon sklapanja ugovora.

7.4 Ako, kao rezultat povećanja cijena iz prethodnog stavka, cijena poraste za više od 15%, kupac ima pravo raskinuti ugovor ili otkazati ugovor.

Članak 8. Plaćanje 8.1 Plaćanje se vrši u gotovini prilikom rezervacije, osim ako nije drugačije ugovoreno. Gotovinsko plaćanje također uključuje knjiženje iznosa na bankovni račun koji je odredio prijevoznik ili putem elektroničkog načina plaćanja koji banke prepoznaju. Dan vrijednosti naveden na bankovnim / žiro izvodima prijevoznika smatra se danom plaćanja.

8.2 Ako je ugovoreno plaćanje u obrocima, kupac mora platiti u skladu s obrocima i postocima navedenim u ugovoru.

 

Članak 9. Kašnjenje s plaćanjem
9.1 Klijent je u kašnjenju od isteka datuma plaćanja. Prijevoznik šalje podsjetnik za plaćanje nakon isteka tog datuma i daje mu mogućnost da plati u roku od 5 radnih dana nakon primitka ovog podsjetnika za plaćanje.

9.2 Ako podsjetnik za plaćanje još nije plaćen, prijevoznik ima pravo naplatiti kamatu od isteka datuma plaćanja. Ta je kamata jednaka zakonskoj kamati uvećanoj za 3% na godišnjoj osnovi na iznos duga.

9.3 Ako kupac ne plati dospjeli iznos nakon poziva, prijevoznik ima pravo povećati taj iznos za troškove naplate. Ovi troškovi naplate uključuju i sudske i izvanparnične troškove. Izvanparnični troškovi utvrđeni su na: 15% na prvih 2.500,00 € zahtjeva s najmanje 40,00 €; 10% na sljedećih 2.500,00 € zahtjeva; 5% na sljedećih 5.000,00 EUR zahtjeva: 1% na sljedećih 15.000,00 EUR zahtjeva, osim ako kupac ne može dokazati da prijevoznik trpi manju štetu.

9.4 Pritužbe na račune, po mogućnosti u pisanom obliku i propisno opisane i objašnjene, moraju se dostaviti prijevozniku u razumnom roku nakon primitka relevantne fakture.

 

Članak 10. Obveze prijevoznika
10.1 Prijevoznik će učiniti sve što je u njegovoj moći da izvrši krstarenje po svom najboljem znanju i sposobnostima iu skladu s pravilima dobre izrade.

10.2 Prijevoznik jamči da brod i posada ispunjavaju zakonske zahtjeve zemlje u kojoj je brod registriran.

10.3 Rutu dostave određuje prijevoznik i / ili kapetan u dogovoru s kupcem, osim ako nije unaprijed dogovoreno drugačije.

10.4 Prijevoznik i / ili kapetan su uvijek ovlašteni mijenjati krstarenje na temelju nautičkih osnova. To također uključuje promjenu mjesta polaska i / ili mjesta dolaska i / ili ne napuštanja. Nautički temelji uključuju vremenske uvjete, plimu, blokadu plovnih putova i stanje broda.

10.5 U slučajevima navedenim u prethodnom stavku, prijevoznik i / ili zapovjednik će pokušati postići drugačije rješenje u dogovoru s kupcem. Svi dodatni troškovi, ukoliko je to razumno, snosit će kupac. Prijevoznik i / ili zapovjednik odlučuju da li se odabrano rješenje može razumno provesti.

 

Članak 11. Obveze kupaca (i gostiju)

11.1 Na kraju putovanja kupac mora isporučiti čisti brod i kompletan inventar u istom stanju u kojem je bio i na ukrcaj, osim ako nije drugačije dogovoreno.

11.2 Klijent i gosti moraju se pridržavati zakonskih i pristojnih standarda tijekom krstarenja.

11.3 Upute koje daje prijevoznik i / ili kapetan i / ili drugi članovi posade u interesu reda i sigurnosti moraju se strogo poštivati.

11.4 Ako, po mišljenju prijevoznika i / ili kapetana, gost i / ili gosti ne poštuju odredbe paragrafa 2 i 3, prijevoznik i / ili kapetan imaju pravo odmah prekinuti ugovor i / ili kupac i / ili ili uskratiti gostima pristup brodu odmah, osim ako nedostatak, zbog svoje posebne prirode ili ograničenog značaja, ne opravdava raspuštanje broda

11.5 Kupac i gosti ne smiju imati druge stvari osim prtljage na brodu, osim ako prijevoznik i / ili kapetan nisu unaprijed dali izričito odobrenje.

11.6 Klijent i gosti ne smiju imati (ljubimce) životinje na brodu, osim ako je prijevoznik i / ili kapetan unaprijed dao izričito dopuštenje.

11.7 Kupcu i gostima nije dopušteno unositi ili imati materijale ili predmete na brodu koji bi mogli ugroziti zdravlje, dobrobit i / ili sigurnost za sebe ili druge. To uključuje u svakom slučaju: opasne tvari, eksplozive, radioaktivne i / ili toksične tvari, krijumčarenje, oružje, streljivo i narkotike.

11.8 Na dan dolaska kupac mora kapetanu dostaviti popis imena gostiju.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 Pod višom silom podrazumijeva se svaka nepredvidiva okolnost zbog koje se izvršenje ugovora odgađa ili sprječava, ukoliko prijevoznik to ne može izbjeći te okolnosti i nisu za njegov račun zbog zakona, sporazuma ili društvenih stavova. mora doći.

12.2 Pod višom silom podrazumijeva se i oštećenje broda zbog kojeg se brod više ne može koristiti u dogovorenu svrhu i šteta se ne može pripisati okolnostima koje bi prijevoznik mogao ili trebao predvidjeti ili spriječiti.

12.3 Nakon raskida sporazuma iz razloga više sile, prijevoznik ima pravo na naknadu troškova koji su mu nastali, ukoliko su nastali prije nego što bi se moglo očekivati ​​da će viša sila dovesti do raskida ugovora i ukoliko kupac ima koristi od posla. je.

Članak 13. Odgovornost prijevoznika

13.1 Prijevoznik ne odgovara za štetu uzrokovanu smrću ili ozljedom i / ili na robi ukoliko je uzrokovana okolnošću koju pažljivi prijevoznik nije mogao izbjeći i ukoliko prijevoznik nije mogao spriječiti posljedice istih. Nosač jamči ispravnost i pravilno funkcioniranje broda kao prijevoznog sredstva. Sumnja se da pažljiv nosač nije mogao izbjeći sljedeće uvjete: požar; Eksplozija; toplina; hladno; djelovanje glodavaca ili gamadi; kvarenje; propuštanje; topiti; paljenje i korozija.

13.2 Odgovornost prijevoznika je, osim u slučajevima namjerne ili namjerne nepažnje, ograničena na iznos koji je utvrdio AMvB na temelju članka 8: 518 BW i 8: 983 BW.

13.3 Nadoknada da se prijevoznik može dugovati zbog nepoštivanja obveze koja mu je nametnuta na temelju članka 10 ograničena je na dogovorenu cijenu za najam broda.

13.4 Ako prijevoznik dokaže da je krivnja ili nemar gosta i / ili gosta prouzročila štetu ili doprinijela njoj, odgovornost prijevoznika se ovime u cijelosti ili djelomično ukida.

13.5 Prijevoznik nije odgovoran za štetu uzrokovanu kašnjenjem, odstupanjem od dogovorenog vremena početka i / ili završetka ili pružanja zamjenskog broda jer ugovoreni brod nije dostupan zbog nepredviđenih okolnosti.

Članak 14. Odgovornost kupca (i gostiju) Kupac odgovara za štetu koju je prouzročio on ili gosti koji ostanu na brodu na njegov poziv, osim ako se šteta može pripisati radnjama ili propustima prijevoznika. .

 

Artikel 15. Klachten

15.1 Pritužbe o provedbi ugovora moraju biti u potpunosti i jasno opisane i predane prijevozniku i / ili kapetanu nakon što je kupac otkrio ili mogao otkriti nedostatke.

15.2 Pritužbe u vezi s računima moraju, ako je moguće, biti dostavljene u pisanom obliku i ispravno objašnjene prijevozniku i / ili kapetanu u roku od 10 radnih dana nakon primitka relevantne fakture.

15.3 Posljedice nepodnošenja prigovora na vrijeme snosit će kupac.

 

Članak 16. Sporovi Svi sporovi koji se odnose na ovaj sporazum uređeni su nizozemskim zakonom. Samo je sud u okrugu u kojem prijevoznik ima ured ovlašten uzeti u obzir ove sporove. Kupac ima pravo prigovoriti ovom izboru foruma u roku od mjesec dana nakon što se prijevoznik pozvao na izbor foruma i odlučiti da spor riješi nadležni sud u skladu sa zakonom.